Главная Срочная помощь Усыновление Проблемы детей сирот Список благотворительных организаций Разместите наш баннер помогите детям Ювенальная юстиция Органы опеки Регистрация

Інформація про усиновлення дітей (26-11-2012, 09:03)

Інформація про усиновлення дітейІнформація про усиновлення дітей
Питання усиновлення / удочеріння в Україні регулюються Сімейним кодексом України (Закон України № 2947-III від 10.01.2002 р.) та Постановою Кабінету Міністрів України № 1377 від 28.08.2003 р. "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Порядку ведення ОБЛІКУ ДІТЕЙ, які можут буті усіновлені, ОСІБ, які бажають усіновіті Дитино, та здійснення наочний за дотримання прав ДІТЕЙ після усиновлення ".

Усиновленням називається прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, яке здійснюється на підставі рішення суду.

Дитина, покинутий в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з нього батьки, інші родичі, може бути усиновлена ​​після досягнення нею двомісячного віку. Дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути усиновлена ​​після проходження двох місяців з часу його виявлення.

Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні.

Усиновлювачем дитини може бути працездатне особа віком не молодше двадцяти одного року, за винятком випадків, коли усиновлювач є родичем дитини. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п'ятнадцять років. Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може перевищувати сорок п'ять років. Усиновлювачами можуть бути подружжя. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або жінка.

Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.

Не можуть бути усиновлювачами особи, які:
обмежені по працездатності;
визнані непрацездатними;
позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;
перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
страждають захворюваннями, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я України;
є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини.

Для усиновлення дитини потрібна її згода. Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її віку. Усиновлення проводиться без згоди дитини, якщо вона у зв'язку з віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення. Згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками.

Усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони:
невідомі;
визнані безвісно відсутніми;
визнані непрацездатними;
позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється.

Усиновлення дитини може бути проведено без згоди повнолітніх батьків, якщо судом буде встановлено, що вони, не проживаючи з дитиною понад шість місяців без поважних причин, не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її.

На усиновлення дитини одним із подружжя потрібна письмова згода другого з подружжя, засвідчена нотаріально.

Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Надання такої заяви через представника не допускається. Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішенням суду про усиновлення. Суд не може відмовити особі в усиновленні на тій підставі, що воно вже має або може народити дитину.

З моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між ним та іншими її родичами за походженням. З моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов'язки між особою, яка усиновлена ​​(а в майбутньому - між її дітьми, внуками), та усиновлювачем і його родичами за походженням.

Усиновлення надає усиновителю права і накладає на нього обов'язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитини. Усиновлення надає особі, яку усиновлено, права і накладає на неї обов'язки щодо усиновлювача у такому ж обсязі, який має дитина щодо своїх батьків.

Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.
Порядок усиновлення дітей

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання, а ті, хто проживають за межами України, - до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. До заяви додаються такі документи:
довідка про заробітну плату або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;
копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;
висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою;
нотаріально засвідчена письмова згода на усиновлення другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
довідка про наявність чи відсутність судимості, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання;
документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Усиновлення дітей, які є громадянами України, іноземцями, що перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, проводиться в порядку, передбаченому для громадян України.

Громадяни України, які проживають за територією України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином України і проживає на її території, звертаються з письмовою заявою до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. Крім перерахованих вище документів громадяни України, які проживають за територією України, та іноземці разом із заявою подають:
висновок, виданий компетентним органом країни проживання, що підтверджує їх можливість бути усиновлювачами, із зазначенням житлово-побутових умов, біографічних даних, складу сім'ї, наявності власних дітей, стану здоров'я кандидатів в усиновлювачі та їх ставлення до усиновлення. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на проведення цим органом діяльності, пов'язаної з усиновленням;
дозвіл компетентного органу країни проживання на в'їзд і постійне проживання усиновленої дитини;
копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
довідку про наявність чи відсутність судимості, видану компетентним органом країни проживання;
зобов'язання заявника у місячний строк після в'їзду дитини до країни постійного проживання поставити її на облік у відповідну консульську установу чи дипломатичне представництво України (із зазначенням, в якій саме установі, представництві / його адресу) і надавати цій установі, представництву періодичний звіт, складений за формою (не рідше ніж один раз на рік), про умови проживання і виховання дитини, а також надавати можливість її представникові спілкуватися з дитиною.

Зазначені документи іноземців легалізуються (крім копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу) у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються разом з їх перекладом на українську мову Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість усиновлення дитини і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі.

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини протягом 20 робочих днів розглядає заяву громадян України, які проживають за її межами, та іноземців. У разі прийняття позитивного рішення ставить їх на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі. Дата приїзду кандидатів в усиновлювачі для ознайомлення з інформацією, яка міститься в централізованому банку даних дітей, які можуть бути усиновлені, узгоджується з Центром з усиновлення дітей.

У разі відмови у взятті на облік заявнику надсилається обгрунтована відповідь у письмовій формі разом із поданими ним документами.

Термін дії документів стосовно усиновлення - один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством країни, в якій видані ці документи.

Служба у справах дітей та Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надають кандидатам в усиновлювачі - громадянам України інформацію про дітей, які перебувають на первинному, регіональному та централізованому обліку, і видають направлення до відповідного дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною за формою , яка затверджується Центром з усиновлення дітей.

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надає громадянам України, які проживають за її межами, і іноземцям - кандидатам в усиновлювачі інформацію про дитину, яка перебуває на централізованому обліку більше року, якщо інше не передбачено законодавством, та видає направлення до районної, районної у рр.. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий комітет міської, районної у місті ради для організації знайомства та встановлення контакту з дитиною за формою, що затверджується Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

Строк дії направлення - 10 робочих днів з дня видачі.

Разом з направленням іноземцям повертаються їх документи, прошнуровані, опечатані та завірені підписом керівника Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, із зазначенням номера, за яким кандидат в усиновлювачі перебуває на обліку.

У разі невстановлення кандидатом в усиновлювачі контакту з конкретною дитиною районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий комітет міської, районної у місті ради письмово повідомляє про етомГосударственний департамент з усиновлення та захисту прав дитини.

Кандидати в усиновлювачі - громадяни України, які не змогли встановити контакт з дитиною, можуть звернутися до Служби у справах дітей або інші відповідно установи, а громадяни України, які проживають за його межами, і іноземці - до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини - для отримання повторного направлення.

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її.

Служба у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та документів, перерахованих вище, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду, а громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям - для подання до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини для отримання згоди на усиновлення.

Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювача щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання. За результатами перевірки складається звіт, в якому зазначаються відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині. Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення.

Якщо буде виявлено порушення прав дитини, відділ освіти протягом місяця вживає заходів до усунення порушення та у разі потреби звертається з клопотанням до суду про скасування усиновлення.

МЗС реєструє усиновлених іноземцями дітей, які є громадянами України, на підставі поданої усиновлювачами копії рішення суду про усиновлення. Форма реєстру затверджується МЗС.

Облік дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, та нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними 18-річного віку здійснює відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України за дорученням МЗС.
Читати Сімейний кодекс України »
і Постанова Кабінету Міністрів України
"Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Порядку ведення ОБЛІКУ ДІТЕЙ, які можут буті усіновлені, ОСІБ, які бажають усіновіті Дитино, та здійснення наочний за дотримання прав ДІТЕЙ після усиновлення" »
Написал - droid

Если Вам понравилась новость поделитесь с друзьями :

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию
• Навигация по сайту
Сайт живет на пожертвования
• Популярное
• Анкеты сирот

Имя ребенка Настя
Год рождения 1997
пол Жіноча
Место проживания  Донецька область
Код анкети 0030515

 

 Служба у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації: (062)304-82-71; (062)304-18-62; (062)304-07-26.

Имя ребенка Божена
Год рождения 1995
пол Жіноча
Место проживания Донецька область
Код анкети 0029308

 

Служба у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації: (062)304-82-71; (062)304-18-62; (062)304-07-26.

 

Имя ребенка  Христина
Год рождения 1996
пол Жіноча
Место проживания Донецька область
Код анкети 0034549

 

 Служба у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації: (062)304-82-71; (062)304-18-62; (062)304-07-26.

• Ювенальная юстиция
В Италии начали регистрировать однополые «гражданские союзы»В Италии начали регистрировать однополые «гражданские союзы»
МИЛАН. В итальянском Милане 18 сентября открыта регистрация т.н. «Гражданский союз». Это позволит впервые в истории Италии легализовать общежития однополых пар. Первой парой содомитов, которые зарегистрировали свой ​​союз, стали Паоло Уттер и Паоло Одди. Паоло Уттер, бывший депутат муниципального совета, является ветераном движения за права гомосексуалистов. Он уже пытался организовать однополые «браки» в мэрии Милана около 20 лет назад.
Дети, отобранные ювенальной юстицией, становятся жертвами секс-насилияДети, отобранные ювенальной юстицией, становятся жертвами секс-насилия
13 российских детей насильно забрали из биологических русских семей, проживающих на территории Норвегии, и передали приемным норвежским родителям. Зачем? Российские родители подозревают, исходя из материалов норвежских СМИ, которые отобраны малолетние российские дети в возрасте от 4 до 15 лет сейчас используются в Норвегии как сексуальные рабы.
Ряды родительского движения на Луганщине пополнились
28 ноября 2010 года активисты шахтерского городка Свердловска на юго-востоке Луганской области пригласили делегацию общественной организации «Родительский комитет Луганщины» (из городов Алчевск, Луганск, Северодонецк) принять участие в учредительном собрании нового Родительского комитета. Задолго до этого дня обеспокоенные родители по телефону вели переговоры с соратниками из Днепропетровска, Алчевска и Северодонецка. И вот, наконец, долгожданная встреча состоялась.
Зал был полон несмотря на воскресный день.
Инвазия деморализации приходит в УкраинуИнвазия деморализации приходит в Украину
ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ, ВЕДУТ К легализации гомосексуальных ЗАКОНОВ, является противоестественным. Их следствием являются самодеструкции ЛИЦА, СЕМЬИ И НАРОДА. Против легализации этих законов выступила Россия, Польша, Италия, Молдавия и Армения. Украина не приняла участие в голосовании за "резолюцию", а в голосовании за "рекомендацию" воздержалась от голосования. Из 318 делегатов ПАСЕ только 51 делегат проголосовал за первый документ, за второй - только 48. А все же эти документы были продвинутые.
• Опрос
• Личный кабинет
Забыли пароль?
• Календарь
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ювенальная юстиция
Часть из планов закулисы состоит в постепенном стирании границ государств (создание планетарной страны), где будет общая политическая, силовая, экономическая, социальная и религиозная системы. Интеграция электронно-информационных систем во все сферы жизни общества. Замена всех важных документов и денег на внедрённый в тело человека чип, являющийся одновременно и паспортом, и виртуальным кошельком. Существует также информация о планомерном истреблении значительной части населения планеты, отмене среднего класса, передаче важных государственных функций в частные руки, и др.
Официальная цель проекта – «смена идеологии и парадигмы в обществе». Все традиционные подходы к воспитанию и образованию ребенка, родительская любовь и забота объявляются «отжившими свой век» и «мешающими развитию» детей. Авторы проекта считают, что у ребенка должно быть «прикольное» детство («пусть ребенок сам выбирает все, что ему хочется») и «охранительное» детство (от вмешательства взрослых, особенно родителей).
Сегодня статистика говорит, что 3 % населения США относят себя к сексменьшинствам. Они чрезвычайно активны. Вначале они добились отмены уголовной ответственности, затем начали навязывать большинству свои «ценности» и требовать не только легализации гомосескуализма, но и его пропаганды, начиная с детского садика и школы. Сегодня Геи требуют криминизировать (привлекать к уголовной ответственности) большинство, которое не согласно с их меньшинством. Любое упоминание о них как о группе риска или как о грехе, любое негативное публичное отношение к гомосексуализму будет рассмотрено как криминальное преступление. В первую очередь под удар подпадают религиозные общины. В Великобритании и Швеции этот закон уже действует.
Правда о ювенальной юстиции


«Мы против издевательства родителей над детьми...», «Мы против ранних абортов...», «Мы против СПИДа...». Именно за такими и подобными высказываниями, как за ширмой, протаскивается идея отрыва детей от родителей, разрушения семейных устоев. За всем этим стоят конкретные люди, с конкретной целью, которые вполне сознательно разрушают наше общество, выделяя большие деньги на программы по развалу института семьи в России. Происходит вмешательство во внутренние дела миллионов семейств.
Рассказывает Ирина Бергсет. Свой искусственный язык норвежцы - бывшие крепостные Швеции и Дании получили в 1905 году. Своей науки и культуры нет. Врачи – практически все эмигранты. В школах Норвегии до 7 класса учат алфавит и математический счет. Химия, физика, геометрия, биологи и пр. не преподаются… Университет Осло – уровень преподавания - российский техникум.
Ювенальные специалисты научат как отказаться от родителей
Ювенальные специалисты научат как отказаться от родителей
13 декабря состоялся суд по делу Болотовых. На суд специально приехал юрист, который защищал семью в прошлый раз. Новая судья хорошо разобралась в деле. Она объективно вела дело, даже указала прокуратуре и органам опеки необоснованность их обвинений и их нарушения.
Александр Болотов рассказал что сделано для улучшения ситуации в доме: подключена вода, решается вопрос с газом, все претензии опеки учтены.
Тут можно было бы и закончить этот процесс и отдать Артура родителям. Но.. по настоянию органов опеки привели Артура Болотова который заявил, что… ОН НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В СЕМЬЮ.
Мы все с вами видели видеозаписи встреч Артура с отцом в приюте - ребенок спрашивал когда папа его заберет, папа постоянно ему говорил что скоро он будет дома и глаза ребенка наполнялись надежной и радостью. Тоже самое неоднократно Артур говорил бабушке, Юрию Юрину, журналистке из Киева, что он хочет домой, скучает за родителями, братом и сестрой. Вся эта информация есть в Интернете и любой интересующийся может с ней ознакомится - есть не одна видеозапись где Артур говорит, что он хочет домой. Кстати Александр Болотов заявил, что при встречах с сыном ему запрещали упоминать семью и говорить на тему семьи.
Дело Бугуновых закрыто. Дело Сиренко закрыто.
Как мы уже сообщали дело Бугуновых закончилось. Мать с ребенком наконец-то дома. Дело закрыто.
Дело семьи Сиренко получило тоже неожиданный оборот. Узнав с нашего сайта о том что доблестные защитники детей хотят лишить родительских прав Сиренко Светлану Васильевну, одна сердобольная женщина (назовем ее Василиной) решила помочь этой семье. Позвонив в село и узнав обстановку, она решила купить семье Сиренко дом, что бы у опеки не было оснований забирать детей.
Конечно дело не в доме - это только повод, ведь когда наши активисты разговаривали с Домбровским Р.В. по телефону, он тут же выдвинул новую версию что дети якобы недоедают (хотя в документах нигде это не фигурирует), также говорили что мать выпивает (это абсолютная неправда, спрашивали в селе), что не ведется хозяйство (3 свиньи, кролики, утки, куры, коза и 2 козлят, посаженный и прополотый огород - каково вам отсутствие хозяйства?!). В общем налицо фальсификация документов ради того что бы был повод отобрать деток.
Серийные самоубийства матерей в Полтавской области - плоды ювенальной юстиции на Украине.Серийные самоубийства матерей в Полтавской области - плоды ювенальной юстиции на Украине.
“Мне не зачем больше жить: у меня отобрали детей”, повторяла Юлия Матяш у которой соц. служба отобрала двоих детей.
Жизнерадостная, цветущая, молодая женщина бросилась под поезд вечером того же дня, когда у нее отобрали двоих детей. Случилась это трагедия 15 сентября в Полтавской обл., в Лохвицком районе.

У Юлии сначала забрали старшего 7-ми летнего Максима. Сразу же Юлия пошла за ним в соц.службу, взяла с собою младшую дочь (она никогда не оставляла детей одних дома). Когда она вошла в кабинет на на нее сразу набросились и стали отнимать полуторагодовалую дочь. Она хотела вырваться и убежать, но ей стали угрожать что если не отдаст ребенка, то приедут и заберут с нарядом милиции. Что бы не напугать и не поранить ребенка отдала дочь. Документов ей не дали. Вышла с соц.службы без детей.
новое дети новое дети
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 65-21-01-02
Регион: Сахалинская область
Район: Тымовский район
Тип учреждения: детский дом
Название: Детский дом № 5
Почтовый адрес: 694403, Сахалинская обл., Тымовский р-н, с. Кировское, ул. Центральная, 72
Телефоны: (42447) 9 51 98
Руководство: директор Балашов Роман Геннадьевич
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Количество детей в учреждении: 63
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 65-27-05-01
Регион: Сахалинская область
Район: Южно-Сахалинск
Тип учреждения: соц.-реабилитационный центр
Название: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (с приютом)
Почтовый адрес: 693007, Южно-Сахалинск, пр. Мира, 159 (пр. Победы, 46а)
Телефоны: (4242) 42 91 61, 42 44 41
Факс: (4242) 43 71 10

Руководство: директор Терещенко Елена Алексеевна, зам.директора Батвина Наталья Николаевна, зам директора Гнутова Елена Александровна (4242) 43 46 89
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Количество детей в учреждении: Количество мест в отделениях стационарное 57, дневное 30
Возраст детей: от 3 до 18 лет
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 65-27-01-01
Регион: Сахалинская область
Район: Южно-Сахалинск
Тип учреждения: детский дом
Название: Детский дом № 1
Почтовый адрес: 693000, Южно-Сахалинск
Телефоны: (4242) 72 22 85
Руководство: Директор Михаленкова Ольга Владимировна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Количество детей в учреждении: 118
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 65-25-01-01
Регион: Сахалинская область
Район: Холмский район
Тип учреждения: детский дом
Название: Детский дом № 3
Почтовый адрес: 694710, Сахалинская обл., Холмский р-н, п. Правда, ул. Речная, 154
Телефоны: (42433) 9 37 31
Руководство: директор Красивина Ольга Васильевна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Количество детей в учреждении: 63

Метки

Детство 2030, Искусственное оплодотворение, Как усыновить ребенка, Орган опеки и попечительства —Муниципалитет внутригородского муниципального образования (ВГМО) Север, Суррогатное материнство, Ювенальная юстиция, оставшихся без попечения родителей, усыновить ребенка украина, усыновление, хочу усиновити дитину, хочу усыновить ребенка, чипизация, ювенальная юстиция в россии, ювенальная юстиция в россии и украине

Показать все теги